Rejestratory temperatury TANDD - oprogramowanie pomiarowe Sensodis
  •         
Strona główna » Oprogramowanie Sensodis

Oprogramowanie Sensodis – dla rejestratorów TANDD

Sensodis to wielostanowiskowa aplikacja www do obsługi systemów zbudowanych z rejestratorów temperatury i wilgotności produkowanych przez firmę TandD Japan. Pozwala na gromadzenie i przechowywanie danych pomiarowych oraz ich prezentację w postaci wykresów i tabel. Umożliwia ustawianie wartości progów alarmowych oraz zarządzanie alarmowymi powiadomieniami SMS/email.

Program spełnia wymagania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie prowadzenia ciągłej kontroli i rejestracji zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach. Dostęp do aplikacji możliwy jest z poziomu przeglądarki internetowej po podaniu loginu i hasła.

Ciągłość pomiarów zostaje zachowana również przy przy utracie zasilania 230V, awarii sieci komputerowej lub serwera. Po odzyskaniu komunikacji dane pomiarowe zostaną automatycznie przesłane do serwera, dzięki wbudowanej w rejestratory pamięci.

Użytkownikom z branży farmaceutycznej oferujemy możliwość walidacji systemu zgodnie z zaleceniami GAMP 5 (Good Automated Manufacturing Practice).

Obsługiwane urządzenia: rejestratory temperatury oraz temperatury i wilgotności z serii: RTR-500 (transmisja radiowa), TR-7 (Wi-Fi, LAN).

PODSTAWOWE FUNKCJE W SKRÓCIE
alarmy SMS i email,
dostęp przez stronę www,
zgodność z wymogami GIF i GIS,
wykresy graficzne i tabele,
wersja w chmurze lub instalacyjna,
polska wersja językowa,
ciągłość pomiarów,
grupy uprawnień: administrator, manager, użytkownik,
dziennik programu – audit trial,
możliwość walidacji zgodnie z GAMP 5.

Funkcje zaawansowane

Lista alarmów
Program prezentuje w przejrzystej formie listę wszystkich aktualnie trwających alarmów oraz tych, które wymagały zatwierdzenia. W zestawieniu podane są nazwa alarmu, czas rozpoczęcia/zakończenia alarmu oraz długość jego trwania. Każdy alarm można uzupełnić własnym komentarzem. Poszczególne kolumny tabeli mogą być sortowane w porządku malejącym lub rosnącym.
Wykresy i tabele
Prezentacja wyników pomiarowych w formie tabelarycznej oraz graficznej.
Tabele z pomiarami – możliwość komentowanie pomiarów oraz drukowania raportów za dowolny okres. Każdy rekord zawiera czas pomiaru, wartość oraz jednostkę. Pomiary można zapisać w formie pdf lub do arkusza kalkulacyjnego. Wykresy z pomiarami – możliwość śledzenia trendów na osi czasu. Powiększanie dowolnych obszarów wykresu. Wszystkie kanały pomiarowe danego rejestratora znajdują się na jednym wykresie. Automatyczne skalowanie wykresu w celu optymalnej prezentacji pomiarów oraz poziomych linii alarmowych.
Raport z aktualnych ustawień rejestratorów
Możliwość wydrukowania raportu w formie pdf wybranych rejestratorów z aktualnymi ustawieniami. Raport zawiera informacje o ustawieniach rejestratora o zdefiniowanych alertach. Pozwala na szybką ocenę ustawień wszystkich rejestratorów oraz aktualny stan systemu.
Definiowanie alarmów
Program Sensodis pozwala na ustawienia dowolnej liczby alarmów dla każdego z kanałów rejestratora. Konfiguracja opóźnienie wyzwolenia alarmu oraz czasu przypomnienia o alarmie. Każdy z alarmów można oznaczyć jako „Wymagający zatwierdzenia” – ten typ alarmu wymusza na użytkowniku zatwierdzenie alarmu nawet gdy ten samoczynnie ustąpił.
Taki alarm nie może zostać niezauważony.
Grupy uprawnień użytkowników
Każdy użytkownik w systemie może być przypisany do jednej z trzech grup uprawnień: administrator, manager oraz zwykły użytkowników. Użytkownicy z danej grupy uprawnień mogą wykonywać tylko określone operacje w systemie, co zwiększa bezpieczeństwo działania całego systemu.
Dziennik programu - audit trial
Operacje krytyczne z punktu bezpieczeństwa systemu zapisywane są do dziennika programu, która umożliwia pełny nadzór nad działaniem systemu i użytkowników. Każdy wpis zawiera znacznik czasowy, typ zdarzenia oraz osobę, która wykonała daną operację.W przypadku edycji ustawień, zapamiętywane są wartości przed zmianą i po zmianie.
Automatyczne raporty
Automatyzuje proce generowania i wysyłania raportów pomiarowych emailem w formie załączników pdf. Jest to wygodny sposób bieżącej kontroli wybranych rejestratorów bez konieczności logowania do programu. Raporty mogą być generowane w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz na żądanie.
Każdy raport zawiera podstawowe informacje o rejestratorze, zdefiniowane kanały i alerty, statystykę pomiarów (min., maks., średnia oraz MKT), rejestr alarmów, wyciąg z dziennika programu oraz wykres za wybrany okres.
Kanały dystrybucji powiadomień alarmowych
Alarmy SMS mogą być wysyłane przy pomocy internetowych bramek SMS lub też sprzętowych modemów GSM.
Wersje językowe
Istnieje możliwość zdefiniowana wersji językowych z własnymi tłumaczeniami. Wersja językowa przypisana jest do konta użytkownika. W jednym systemie użytkownicy mogą posiadać konta z różnymi wersjami językowymi.
Obsługa wielu lokalizacji
Program Sensodis umożliwia podział rejestratorów pomiędzy lokalizacje. Funkcja ta jest szczególnie wygodna w przypadku konieczności instalacji rejestratorów w różnych laboratoriach, budynkach czy nawet oddziałach firmy. W ramach każdej lokalizacji można zdefiniować użytkowników o następujących uprawnieniach: administrator lokalny, manager i zwykły użytkownik.

Pin It on Pinterest

Shares