Strona główna » Oprogramowanie Sensodis

Oprogramowanie Sensodis – dla rejestratorów TANDD

Przy zakupie systemu warto zapoznać się z możliwościami programów obsługujących wybrane urządzenia pomiarowe. Podczas eksploatacji systemu, to oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywanym elementem, z którym użytkownik i administrator mają bezpośrednią styczność. Sensodis to wielostanowiskowa aplikacja wspierająca użytkowników systemu monitoringu temperatury i wilgotności zbudowanego z rejestratorów temperatury i wilgotności firmy Tandd Japan.

Oprogramowanie do pomiaru temperatury i wilgotności

Oprogramowanie do pomiaru temperatury i wilgotności

Program zaprojektowano tak, by spełniał szereg szczególnych wymogów w branży farmaceutycznej i medycznej, laboratoriach akredytowanych oraz we wszystkich instalacjach, w których krytyczne jest bezpieczeństwo i jakość produktów.

Oznacza to, że program spełnia wymagania stawiane przez polskie instytucje: Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), w zakresie prowadzenia ciągłej kontroli i rejestracji zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach. Jest także zgodny z restrykcyjnymi wymogami wynikającymi z regulacji i zaleceń unijnych oraz amerykańskich: FDA CFR 21 part 11 (w wersji CFR), Annex 11 oraz GAMP 5. Z powodzeniem znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach, które muszą spełnić wymagania zagranicznych odbiorców. Sprawdzi się także, w dużych rozproszonych instalacjach.

Przy zastosowaniu w systemie pomiarowym oprogramowania SENSODIS możliwe jest przeprowadzenie walidacji skomputeryzowanego systemu monitoringu temperatury i wilgotności, która obejmuje m. in. kwalifikacje IQ/OQ według wytycznych GAMP 5.

Sensodis pozwala na ciągły i automatyczny monitoring temperatury i wilgotności. Ciągłość pomiarów zostaje zachowana również przy utracie zasilania 230V, awarii sieci komputerowej lub serwera. Po odzyskaniu komunikacji dane pomiarowe zostaną automatycznie przesłane do serwera, dzięki wbudowanej w rejestratory pamięci.

Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom przedsiębiorstw, które związane są z polityką dotyczącą przechowywania danych i bezpieczeństwa, jak i posiadanymi zasobami IT – możliwe są różne sposoby instalacji programu. Sensodis może zostać zainstalowany na serwerze lokalnym lub maszynie wirtualnej (VM), dostępny jest także w chmurze.
Sensodis obsługiwany jest poprzez przeglądarkę www w trybie 24/7, po podaniu loginu i hasła użytkownika (kilka poziomów uprawnień użytkowników).

Oprogramowanie współpracuje z urządzeniami pomiarowymi TANDD z serii RTR-500 (transmisja radiowa), TR-7 (Wi-Fi, Ethernet (RJ45), Bluetooth) i serią TR4 (Bluetooth). W zależności od potrzeb, można dowolnie łączyć rejestratory z różnych serii w jednym systemie.
Pozwala na pozyskiwanie danych pomiarowych z urządzeń oraz ich dalszą prezentację i analizę w postaci wykresów, tabel, raportów (w tym raportów automatycznych). Dane mogą być eksportowane do innych programów bądź do plików MS Excel lub pdf.

Audit trail pozwala na rejestrowanie podejmowanych w systemie działań.

Sensodis zapewnia wygodne zarządzanie powiadomieniami alarmowymi SMS/email. Konfigurowalne powiadomienia przypisane są do poszczególnych urządzeń, ilość poziomów alarmowych jest nieograniczona. Alarmy SMS generowane są z wykorzystaniem smsAPI lub poprzez modem GSM (opcja), który pełni także funkcję strażnika systemu (wysyła alarm SMS przy braku komunikacji z urządzeniem).

SENSODIS - oprogramowanie pomiarowe, temperatura i wilgotność

SENSODIS – oprogramowanie pomiarowe, temperatura i wilgotność

Sensodis zwiększa komfort i bezpieczeństwo korzystania z systemu poprzez szereg funkcji dedykowanych zarówno użytkownikom jak i administratorom. Umożliwia także spełnienie wymagań audytorów.

Najważniejsze funkcje w skrócie

dashboard – zestawienie aktywnych i ważnych alarmów na jednej stronie,
konfigurowalne alarmy SMS i email,
dowolna ilość progów alarmowych definiowanych dla poszczególnych urządzeń,
dostęp przez przeglądarkę www 24/7,
automatycznie ściągane dane pomiarowe z urządzeń,
widok danych w postaci wykresów i tabel, statystyki,
zgodność z wymogami GIF i GIS,
wersja w chmurze lub instalacja lokalna (także VM),
polska wersja językowa,
ciągłość pomiarów,
grupy uprawnień: administrator, manager, użytkownik,
dla każdego użytkownika dostęp poprzez login i hasło,
dziennik programu – audit trail,
możliwość walidacji zgodnie z GAMP 5,
narzędzia automatyzacji: automatyczne raporty, active directory, narzędzia automatyzacji w zakresie kwalifikacji IQ i OQ,
zarządzanie rozproszonymi punktami pomiarowymi zlokalizowanymi w różnych pomieszczeniach, budynkach, miastach,
możliwość rozbudowy o kolejne lokalizacje i urządzenia,
brak możliwości edytowania danych pomiarowych.

Więcej informacji

Dashboard - zestawienie alarmów
Program prezentuje w przejrzystej formie listę wszystkich alarmów aktualnie trwających oraz tych alarmów, które wymagały zatwierdzenia. W zestawieniu podane są nazwa alarmu, czas rozpoczęcia/zakończenia alarmu oraz długość jego trwania. Każdy alarm można uzupełnić własnym komentarzem. Poszczególne kolumny tabeli mogą być sortowane w porządku malejącym lub rosnącym.
Wykresy i tabele
Prezentacja wyników pomiarowych w formie tabelarycznej oraz graficznej.
Tabele z pomiarami – możliwość komentowanie pomiarów oraz drukowania raportów za dowolny okres. Każdy rekord zawiera czas pomiaru, wartość oraz jednostkę. Pomiary można zapisać w formie pdf lub do arkusza kalkulacyjnego. Wykresy z pomiarami – możliwość śledzenia trendów na osi czasu. Powiększanie dowolnych obszarów wykresu. Wszystkie kanały pomiarowe danego rejestratora znajdują się na jednym wykresie. Automatyczne skalowanie wykresu w celu optymalnej prezentacji pomiarów oraz poziomych linii alarmowych.
Raport z aktualnych ustawień rejestratorów
Możliwość wydrukowania raportu w formie pdf wybranych rejestratorów z aktualnymi ustawieniami. Raport zawiera informacje o ustawieniach rejestratora o zdefiniowanych alertach. Pozwala na szybką ocenę ustawień wszystkich rejestratorów oraz aktualny stan systemu.
Definiowanie alarmów
Program Sensodis pozwala na ustawienia dowolnej liczby alarmów dla każdego z kanałów rejestratora. Konfiguracja opóźnienie wyzwolenia alarmu oraz czasu przypomnienia o alarmie. Każdy z alarmów można oznaczyć jako „Wymagający zatwierdzenia” – ten typ alarmu wymusza na użytkowniku zatwierdzenie alarmu nawet gdy ten samoczynnie ustąpił.
Taki alarm nie może zostać niezauważony.
Grupy uprawnień użytkowników
Każdy użytkownik w systemie może być przypisany do jednej z trzech grup uprawnień: administrator, manager oraz zwykły użytkowników. Użytkownicy z danej grupy uprawnień mogą wykonywać tylko określone operacje w systemie, co zwiększa bezpieczeństwo działania całego systemu.
Dziennik programu - audit trail
Operacje krytyczne z punktu bezpieczeństwa systemu zapisywane są do dziennika programu, która umożliwia pełny nadzór nad działaniem systemu i użytkowników. Każdy wpis zawiera znacznik czasowy, typ zdarzenia oraz osobę, która wykonała daną operację.W przypadku edycji ustawień, zapamiętywane są wartości przed zmianą i po zmianie.
Automatyczne raporty
Automatyzuje proce generowania i wysyłania raportów pomiarowych emailem w formie załączników pdf. Jest to wygodny sposób bieżącej kontroli wybranych rejestratorów bez konieczności logowania do programu. Raporty mogą być generowane w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz na żądanie.
Każdy raport zawiera podstawowe informacje o rejestratorze, zdefiniowane kanały i alerty, statystykę pomiarów (min., maks., średnia oraz MKT), rejestr alarmów, wyciąg z dziennika programu oraz wykres za wybrany okres.
Kanały dystrybucji powiadomień alarmowych
Alarmy SMS mogą być wysyłane przy pomocy internetowych bramek SMS lub też sprzętowych modemów GSM. Oprócz powiadomień alarmowych SMS system może wykonywać połączenia telefoniczne na wskazane numery (modem GSM z aktywną kartą SIM).
Wersje językowe
Istnieje możliwość zdefiniowana wersji językowych z własnymi tłumaczeniami. Wersja językowa przypisana jest do konta użytkownika. W jednym systemie użytkownicy mogą posiadać konta z różnymi wersjami językowymi.
Obsługa wielu lokalizacji
Program Sensodis umożliwia podział rejestratorów pomiędzy lokalizacje. Funkcja ta jest szczególnie wygodna w przypadku konieczności instalacji rejestratorów w różnych laboratoriach, budynkach czy nawet oddziałach firmy. W ramach każdej lokalizacji można zdefiniować użytkowników o następujących uprawnieniach: administrator lokalny, manager i zwykły użytkownik.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz