Strona główna » BLOG » Bez kategorii » Scentralizowany system monitoringu temperatury w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia

Scentralizowany system monitoringu temperatury w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia

System monitoringu temperatury w szpitalach obejmuje swoim zasięgiem różne lokalizacje i urządzenia takie jak apteka, laboratorium, lodówki oddziałowe, bank krwi, oddział transplantologii, oddziały zamiejscowe. Często decyzje zakupowe dokonywane w poszczególnych lokalizacjach prowadzą do coraz większego zróżnicowania wykorzystywanego sprzętu i programów monitoringu temperatury.

Przy rozproszonych zakupach, monitoring temperatury w szpitalu jest realizowany z wykorzystaniem urządzeń różnych producentów, opiera się o różne metody transmisji danych, wymaga do obsługi znajomości kilku programów. W pewnym momencie, tego typu rozwiązanie, zamiast stanowić wsparcie i realizować określone cele, staje się uciążliwe w zarządzaniu i użytkowaniu. Wraz z coraz większą ilością zróżnicowanych urządzeń w lodówkach czy na poszczególnych oddziałach wzrasta czas jaki trzeba poświęcić na ich obsługę i serwis, zaczyna spadać jakość i komfort pracy, coraz łatwiej o błędy.

Odpowiedzią na pojawiające się problemy jest scentralizowany system, który zyskuje coraz większą popularność.

Na scentralizowany system składa się oprogramowanie (zainstalowane na serwerze lub w chmurze, dostępne dla wszystkich użytkowników) jak i ujednolicone urządzenia pomiarowe współpracujące z oprogramowaniem. Dzięki temu, można sprawniej i szybciej zarządzać poszczególnymi elementami systemu: rejestratorami temperatury, użytkownikami, powiadomieniami alarmowymi, danymi. System realizuje założone cele, zapewnia większą niezawodność, jest elastyczny w rozbudowie w razie pojawiających się potrzeb.

System pomiarowy Sensodis został zaprojektowany z myślą o zbieraniu i archiwizacji danych z wielu urządzeń pomiarowych rozmieszczonych w różnych lokalizacjach. W zależności od zastosowanych urządzeń dane pomiarowe mogę być przesyłane w trybie online z wykorzystaniem sieci radiowej, komputerowej LAN kablowej i/lub wifi.

SENSODIS - oprogramowanie pomiarowe, temperatura i wilgotność

SENSODIS – oprogramowanie pomiarowe, temperatura i wilgotność

1. Korzyści dla działu IT

Oprogramowanie Sensodis wraz ze współpracującymi urządzeniami Tandd Japan oferuje szereg funkcji ułatwiających konfigurację i zarządzanie całym systemem monitoringu temperatury.

1.1 Instalacja na VM lub lokalnych serwerach – wszystkie dane pozostają wewnątrz firmy

Każda organizacja ma zdefiniowaną własną politykę bezpieczeństwa. System pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności bardzo często klasyfikowany jest jako system krytyczny w punktu widzenia zapewnienia jakości, bezpieczeństwa pacjenta i przechowywanych leków. Zebrane dane pomiarowe należy więc właściwie zabezpieczyć.

System pomiarowy Sensodis, wykorzystujący technologię Docker, może być zainstalowany praktycznie w każdym środowisku opartym na platformach Linux lub Windows. Optymalna konfiguracja to platforma Linux zainstalowana jako maszyna wirtualna VM w środowisku VMare lub Hyper-V. Maksymalne bezpieczeństwo gwarantowane jest przez ciągły monitoring działania VM przez mechanizmy hosta. Przy takim rozwiązaniu wszystkie dane pomiarowe pozostają wewnątrz firmy i mogą podlegać standardowym procedurom archiwizacji.

Należy pamiętać, że w każdej chwili można przenieść użytkowaną wersję systemu Sensodis do chmury. Takie bowiem zalety oferuje technologia Docker.

1.2 Instalacja w chmurze ze swobodnym wyborem dostawcy

Klientom, którzy chcieliby wykorzystać zalety rozwiązań chmurowych możemy zaproponować system Sensodis jako wersję chmurową. Nie musimy martwić się o odpowiednią konfigurację i dostępność serwera. Wszystkie dane zbierane są i udostępniane w chmurze. Istnieje pełna swoboda przy wyborze operatora chmury (AWS, GCP, Azure). Dzięki zastosowaniu technologii Docker w każdej chwili można też zmienić operatora przenosząc zawartość całego serwisu. System Sensodis można uruchomić u operatora wskazanego przez użytkownika.

W przypadku rozwiązania chmurowego po stronie użytkownika należy zapewnienie przesyłania danych pomiarowych z posiadanych rejestratorów do chmury. Można to zrealizować z wykorzystanie lokalnej sieci LAN lub też niezależnej transmisji GPRS.

Monitoring temperatury

Monitoring temperatury

1.3 Baza danych – niezawodność i szybkość działania

Dane pomiarowe w systemie Sensodis zapisywane są w relacyjnej bazie danych.
Gwarantuje to bezpieczeństwo oraz szybkość działania. Obsługiwane bazy danych to Postgres, Oracle, MS SQL Server, MariaDB oraz MySQL. Silnik bazy danych może znajdować się na jednym serwerze z aplikacją lub też może to być to osobny serwer bazodanowy.

1.4 Integracja kont użytkowników z Active Directory

Do zarządzania dużą liczbą kont użytkowników w systemie Sensodis można wykorzystać moduł integracji z domeną z wykorzystaniem protokołu LDAP. Podczas każdego logowania do systemu Sensodis następuje automatyczna synchronizacja lokalnego konta użytkownika z danymi zapisywanymi w domenie. Dotyczy to również polityki haseł i praw dostępowych. Po stronie systemu Sensodis należy zmapować strukturę uprawnień użytkowników stworzonych w domenie.

Zainstalowane rejestratory można przypisać do wybranych użytkowników z wykorzystaniem lokalizacji. Lokalizacja jest odpowiednikiem zespołu lub działu (np. bank krwii, laboratorium), która łączy użytkowników z rejestratorami. Dostęp do alarmów i rejestratorów z danej lokalizacji mają tylko przypisani do niej użytkownicy.

Centralny system zarządzania kontami użytkowników bardzo ułatwia administrowanie systemem.

1.5 Alarmowe SMSy przez bramkę lub modem GSM z funkcją watchdog

System Sensodis umożliwia wysyłanie alarmowych powiadomień email oraz SMS. Powiadomienia SMS mogę być wysyłane przez internetową bramkę SMS lub przy pomocy sprzętowego modemu GSM.

W tym drugim przypadku, modem GSM pełni też funkcję watchdoga pilnującego poprawnego działania systemu. Odpytywanie adresu API aplikacji następuje co określony czas. Przy braku prawidłowej odpowiedzi zostanie wysłany alarmowy SMS bezpośrednio z modemu. Taki mechanizm kontroli jest w stanie wykryć problemy w działaniu aplikacji również wtedy gdy sam serwer VM odpowiada na ping.

1.6 Niezawodny sposób rejestracji i przesyłania pomiarów

Dotyczy to zarówno pojedynczych urządzeń objętych monitoringiem (np. lodówki oddziałowe, szafki z lekami) jak również wielu urządzeń ustawionych obok siebie (np. laboratorium, bank krwi). W tym ostatnim przypadku optymalnym rozwiązaniem będzie podłączenie do sieci komputerowej jednego access pointa, który drogą radiową (wolne pasmo ISM 868 MHz) umożliwia monitoring do 100 urządzeń jednocześnie. Przy takim rozwiązaniu nie jest konieczne doprowadzenie osobnych przewodów LAN do każdej chłodziarki czy zamrażarki. Wzmacniacze sygnału radiowego umożliwiają dodatkowo zwiększenie zasięgu transmisji danych.

Rejestratory temperatury i wilgotności TANDD z wyświetlaczami

Rejestratory TANDD z wyświetlaczami LCD

Każdy rejestrator posiada pamięć na pomiary (8 000 lub 16 000 rekordów). W przypadku utraty komunikacji z serwerem dane pomiarowe będą zapisywane do wewnętrznej pamięci rejestratora. Po odzyskaniu komunikacji wszystkie zebrane dane zostaną przesłane automatycznie na serwer.

1.7 Frontend i backend osobno, elastyczny dostęp do API, wymiana danych przez xml

Rejestratory firmy TandD oraz system Sensodis zostały zaprojektowane w sposób, który umożliwia ich dostosowywanie do potrzeb użytkownika oraz całkowite uniezależnienie rozwiązania od dostawcy. Wszystkie trzy etapy (warstwy) przetwarzania danych pomiarowych można rozdzielić. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę fakt, że rejestratory będą działać przez okres 10+ lat. W tym czasie z pewnością wystąpią zmiany w dostępnych technologiach, wymaganiach i przepisach prawnych.

I etap – przesyłanie plików xml z pomiarami z rejestratorów do serwera
Dane pomiarowe z rejestratorów do serwera przesyłane są przy pomocy plików xml. Po stronie serwera następuje ich interpretacja (parsowanie). W razie potrzeby pliki można bezpośrednio przekierować do programu użytkownika typu ERP lub LIMS z pominięciem serwera systemu Sensodis. Jest to opcja dla najbardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą wykorzystać tylko sprzęt, bez pośrednictwa serwera lub chmury. W takim przypadku użytkownik jest całkowicie niezależny od oprogramowania Sensodis, wykorzystuje tylko urządzenia.

II etap – przetwarzanie danych przez backend (technologia Django Python)
Po przetworzeniu dane zapisywane są do relacyjnej bazy danych. Na tym etapie można udostępnić interfejs API, który będzie komunikował się z własną aplikacją użytkownika.
Dane pomiarowe można importować do programów typu LIMS lub ERP. Wykorzystanie interfejsu API we własnej aplikacji jest znacznie prostsze niż import danych bezpośrednio z plików xml generowanych przez rejestratratory. Dane są bowiem zdekodowane i znormalizowane oraz uwzględniają wszystkie zmiany wprowadzane przez producenta sprzętu. Interfejs APi można też dostosować do specyficznych wymagań użytkownika np. serwera OPC UA.

III etap – udostępnianie danych użytkownikowi przez frontend (technologia Google Angular)
Po zalogowaniu do systemu możemy przeglądać wszystkie urządzenia przypisane do naszego konta bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Nie jest potrzebna instalacja dodatkowych programów i sterowników. Dostęp do systemu Sensodis możliwy jest z każdego uprawnionego komputera, również poprzez połączenia VPN. Wykorzystując opcję cyklicznie generowanych i wysyłanych na konta email użytkowników automatycznych raportów pdf z pomiarami w zasadzie nie jest konieczne logowanie do programu.

2. Spełnienie wymagań podczas kontroli GIF i Sanepidu

2.1 Ciągłość danych pomiarowych

Dane pomiarowe z rejestratorów do serwera przesyłane są w plikach xml przy pomocy baz odczytowych. Zadaniem baz odczytowych jest zapewnienie ciągłości pomiarów poprzez oczekiwanie na potwierdzenie poprawnego zakończenia każdej transmisji. W przypadku wystąpienia błędów w trakcie przesyłania pomiarów system ponawia próbę dostarczenia danych do skutku.
W każdym momencie możliwe jest awaryjne zgranie wszystkich danych z pamięci rejestratora do komputera przez kabel przewód USB.

2.2 Alarmowe powiadomienia SMS/ email

Dla każdego z rejestratorów można ustawić dowolne poziomy alarmowe, których przekroczenie spowoduje wygenerowanie alarmowych powiadomień email/ SMSy. Użytkownicy otrzymują powiadomienia alarmowe tylko z tych rejestratorów, do których są przypisani. Dodatkowo dla każdego zdefiniowanego poziomu alarmowego można ustawić czas opóźnienia wyzwolenia alarmu oraz przypomnienie o trwającym alarmie. Taka funkcjonalność eliminuje alarmy krótkotrwałe oraz ułatwia śledzenie długotrwałych przekroczeń. Powiadomienia alarmowe SMS mogą być wysyłane przy pomocy bramki SMS lub karty SIM w sprzętowym modemie GSM podpiętym do wewnętrznej sieci LAN.

Oprócz alarmów związanych z przekroczeniem zadanych limitów system SENSODIS może generować powiadomienia dotyczące słabej baterii w rejestratorach oraz utraty komunikacji z rejestratorem.

3. Wymagania badań klinicznych, zapewnienie jakości oraz certyfikacja

3.1 Dziennik programu

W przypadku podmiotów z branż regulowanych (farmacja, medycyna) systemy pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności należą do systemów krytycznych z punktu widzenia zapewnienia jakości. Mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta oraz integralność danych.
Oprócz opisanych powyżej mechanizmów pilnowania ciągłości pomiarów oraz generowania powiadomień alarmowych system Sensodis posiada moduł dziennika programu (audit trail).
Wszystkie zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemu i pomiarów rejestrowane są w dzienniku programu (audit trail). Każdy rekord dziennika zawiera datę i czas zdarzenia, opis wykonywanych czynności oraz osobę, która wykonała daną czynność.

4. Koszty eksploatacji systemu pomiarowego Sensodis

Poniżej przedstawione zostały potencjalne koszty związane z użytkowaniem systemu pomiarowego Sensodis. Część z nich jest opcjonalna. Pominięto koszty związane z energią elektryczną niezbędną do pracy serwera oraz baz odczytowych RTR-500.

Koszt baterii w rejestratorach
Okres działania rejestratorów RTR-500 na baterii wynosi do 4 lat przy założeniu rejestracji i transmisji danych co 10 minut. Należy pamiętać, że ten czas zależy od temperatury, w których działa bateria. Cena baterii wynosi ok. 50 zł. Niski poziom baterii sygnalizowany jest programie poprzez alamowe powiadomienia SMS/ email.

Koszty powiadomień alarmowych SMS
Po aktywacja alarmowych powiadomień SMS każde przekroczenie będzie sygnalizowane wiadomością SMS wysłaną do wszystkich zainteresowanych osób. W zależności od liczby rejestratorów w systemie, liczby przekroczeń oraz liczby użytkowników ilość generowanych w miesiącu wiadomości SMS może być liczona w setkach lub tysiącach. Należy to uwzględnić przy wyborze planu taryfowego operatora GSM.

Okresowe wzorcowanie
Okresowe wzorcowanie rejestratorów pozwala potwierdzić dokładność pomiarową rejestratorów. Potencjalne przyczyny utraty dokładności to mechaniczne uszkodzenie przetwornika pomiarowego lub rejestratora, uszkodzenie przewodu sondy pomiarowej. Wzorcowanie można przeprowadzić w miejscu montażu rejestratorów lub też odsyłając urządzenia do firmy Achem.

Umowa SLA, przeglądy serwisowe, walidacja systemu (opcja)
Zaleca się okresowe przeglądy systemu Sensodis, które potwierdzą prawidłowe jego działanie. Przegląd serwisowy można połączyć wraz ze wzorcowanie oraz wymianą baterii. Dla podmiotów z branż regulowanych (farmacja, medycyna) oferujemy możliwość walidacji systemu, rewalidacji oraz okresowego sprawdzania.

Jak każdy system rozproszony, również monitoring temperatury i wilgotności wymaga pewnych założeń w celu optymalnego dostosowania do infrastruktury i wymagań danej placówki. Zapraszamy do kontaktu, wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz

Dowiedz się więcej:

Rejestratory

Rejestratory do pomiaru temperatury w urządzeniach, różne rodzaje transmisji danych. Bezpieczeństwo przechowywania.

ZOBACZ

Oprogramowanie

Oprogramowanie Sensodis wspierające pracę systemu, spełniające wymogi FDA CFR 21 part 11.

ZOBACZ